Aysel ÇÖLTÜ

Aysel ÇÖLTÜ

ENERJİ TARIMI

A+A-

Küresel iklim değişiminin durağanlaştırılmasında (sera gazı salınımının azaltılması) yenilenebilir kaynaklardan gelen enerjinin payı oldukça yüksektir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında sadece biyokütlenin, mevcut durumdaki ulaşım ve güç santrallerinin alt yapısıyla uyumlu yakıt ve elektrik sağlayabilecek şekli ve gücü bulunmaktadır. Rüzgar ve güneş enerjisinden farklı olarak biyokütle, peletlenerek (briketlenerek) doğrudan katı yakıt olarak kullanıldığı gibi, bazı dönüşüm yollarıyla sıvı yakıta (biyofuel) dönüştürülebilmekte ve petrol veya kömür gibi depolanabilmektedir.

Türkiye, bir taraftan yerli kaynak arama faaliyetlerini yoğunlaştırırken, diğer taraftan da yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma, enerji verimliliğini arttırma, ülkenin coğrafi konumundan yararlanma gibi diğer pek çok potansiyeli harekete geçirme çabası içindedir. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında biyokütle yakın gelecekte büyük bir paya sahip olacak önemli bir potansiyeldir. Zira biyokütle kolayca depolanabilen, elektrik ve ısıya dönüştürülebilen çok yönlü bir enerji kaynağını temsil etmektedir. Ayrıca biyokütle, yem, yakıt ve biyoetanol gibi değişken amaçlarla kullanılabilme potansiyeline de sahiptir.

72 milyon tonluk üretimi ile yağlı tohum bitkileri arasında soya bitkisinden sonra dünyada ikinci sırayı alan kanola bitkisi, enerji tarımının en gözde bitkilerinin başında geliyor.

Ülkemizde 2018 yılında geçen yıla oranla %100’ün üzerinde bir artış ile 118.500 ton kanola üretimi gerçekleştirildi Yağlı tohum bitkilerinin ekiminin yaygınlaştırılması çalışmaları devam ederken, ketencik bitkisi gibi yüksek verim alınan yeni bitki türlerinin yerli tarıma kazandırılması faaliyetleri de sürüyor. Ketencik bitkisi (camelina sativa) kışlık bir bitki olup ortalama %38 yağ içeriyor. Yetiştirilmesi kolay ve yağ asitleri olarak biyodizele uygun olan ketencik bitkisi küspesi %35 protein ile hayvancılık sektörü için de önemli bir ham madde kaynağı olarak öne çıkıyor.

Etkin bir tarımsal üretim planlaması ve projeksiyonu olmayan ülkemizde enerji bitkisi üretim alanlarının tarla, bahçe, mera kültürlerinin içinde nasıl ve ne kadar yer alabileceği sorunu çözümlenebilirse, en büyük ithalat kalemi olan enerji sektöründe önemli tasarruflar gerçekleşebilecektir.

Enerji tarımı alanında Tarım ve Orman Bakanlığı ve araştırma enstitüleri ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında ülkemizin 7 bölgesinde devam eden deneme ekimleri ve AR-GE projeleri devam etmektedir.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar