Aysel ÇÖLTÜ

Aysel ÇÖLTÜ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ

A+A-

2023-2025 yılı bütçe hazırlama süreci başlamıştır. 2023 yılı bütçesi, uygulanacak olan yerel yönetimlerin beş yıllık stratejik planı(2020-2024 Yılları Stratejik Planı) ve özelikle uygulanacak olan 2023 yılı performans programı hedefleriyle uyum içerisinde olması gerekmektedir.

Birim bütçeleri harcama yetkililerinin sorumluluğunda hazırlanacak ve talep edilen ödeneklerle, ulaşılması düşünülen hedefler arasında sürekli bir ilişki kurulacak, kaynakların durumu dikkate alınacak, gerekirse bazı projeler üst yönetimin onayı alındıktan sonra ertesi yıla ertelenecektir. Ödenek teklifleri bu ölçütlere göre yapılacaktır.

2023-2025 Mali Yılı Bütçesi On Birinci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, 5018, 5216, 5393 ve 6360 Sayılı yasalar ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda ve 2020-2024 Yılları Stratejik Planı ve 2023 yılı Performans Programına uygun olarak hazırlanacaktır.

Teşkilat şemasında yerini alan ancak bugüne kadar aktif hale getirilmemiş birimler ile bütçe hazırlık sürecinde yeni kurulacak birimlerin 2023 yılında faal hale getirilmesi için bağlı harcama yetkilileri tarafından ödenek teklifinde bulunulacak; işçi ve sözleşmeli personel çalıştırılacak ise Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri sicil numarası için İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkalığının bilgisine başvuracaklardır. 

2023 ve izleyen iki yılın bütçe çağrısı aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenmiştir. Harcama birimlerinin bütçe hazırlık çalışmalarını bu esasları dikkate alarak yürütmeleri gerekmektedir.

Ekli Bütçe Talimatında belirtilen hususlara dikkat edilerek hazırlanacak bütçe teklifleri, Temmuz ayının sonuna kadar Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe Şube Müdürlüğüne gönderilecektir.

Bütçe oluştururken;

Mevcut daire başkanlıkları ve bağlı müdürlüklerin kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmasına ilişkin değişiklik istekleri veya yeni kurulacak olan birimlerin özellikle fonksiyonel sınıflandırma kodlamaları mali hizmetler birimiyle müşterek oluşturulacaktır. Fonksiyonel kodlama ile ayrıştırılan müdürlüklerin bütçeleri ayrı ayrı hazırlanıp daha sonra daire başkanlığı bütçe teklifi olarak birleştirilerek sunulacaktır.

Bütçe tekliflerinin hazırlanmasında her bir birimin yürütmekte olduğu hizmetler gözden geçirilerek ihtiyaç duyulmayan, öncelik taşımayan veya mükerrerlik arz eden hizmetler için ödenek teklif edilmeyecek, devam etmesine ihtiyaç duyulan hizmetler için önceki yıl verileri de ortaya konularak belirtilen esaslar dahilinde ödenek teklif edilecektir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 23’ncü maddesi gereği fonksiyonel kodlamaya tabi tutulan her birim, 1) Gider bütçe fişi (Örnek-3/A), 2) Ödenek cetveli teklifi (Örnek-9), 3) Ayrıntılı harcama programı (Örnek-27), 4) Hizmet gerekçesi (Örnek-2) formlarını kullanacaktır. Ayrıca Harcama Birimleri Bütçe tekliflerini girerken yönetimin kullandığı yazılım programında bulunan Bütçe Tanım ekranını kullanarak ödenek tutarlarını gireceklerdir.

Birimler, 6360 Sayılı "On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Büyükşehir Belediyesinin tanımı, "Sınırları il mülki sınırı olan ve sınırları içerisindeki ilçe belediyeleri arasında koordinasyonu sağlayan; idarî ve malî özerkliğe sahip olarak kanunlarla verilen görev ve sorumlulukları yerine getiren, yetkileri kullanan; karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişisi" olarak değiştirilmiş ve büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki sınırları olarak genişletilmiş ve bu kapsamda büyükşehir belediyelerine yeni görev ve yetkiler verilmiştir.

Büyükşehir belediyesi olan illerde "İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliği sona erdirilmiştir. İl Özel İdarelerinin tüzel kişiliğinin son bulduğu illerde, il özel idarelerinin yürüttüğü yetki, görev ve sorumluluklarının, ilgisine göre bakanlıklar, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatı, büyükşehir belediyeleri, bağlı kuruluşları, ilçe belediyeleri, valilikler tarafından kullanılması ve yerine getirilmesi öngörülmüştür. 

2023-2025 Mali Yılı Bütçesi hazırlık çalışmalarında 6360 sayılı yasa ile genişleyen sorumluluk alanları göz önünde bulundurarak, ödenek teklifi yapacaklardır.

Birimler, bütçelerini performans planı ve mevcut kaynakları dikkate alarak hazırlayacaklardır. Ekonomik kodlamada tüm harcama kalemleri açılmış sayıldığından iz bedele ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu sebeple kullanılmayan tertiplere kesinlikle ödenek konulmayacaktır.

Birimler bütçe ödeneklerini eksiksiz olarak tam ve doğru bir şekilde tahmin ve teklif edecekler, tahminlerinde merkezi idarenin ekonomik verileri ve gelecek yıllara ilişkin öngörüleri de dikkate alınacaktır. Yıl içerisinde ise harcamalar devamlı kontrol edilerek ödenek aşımına meydan vermeyeceklerdir. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 70.Maddesinde belirtildiği üzere Ödenek miktarını aşan harcamalardan Harcama Yetkililerinin sorumlu olduğu bilinmelidir.  

4734 sayılı Kamu ihale Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5.Maddesinin 5.Paragrafında; "Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. " ibaresi yer almaktadır. Buna göre tüm birimler 2023 yılında yapılması düşünülen mal ve hizmet alım ihaleleri ile yapım işi ihalelerinde Kamu ihale Yasasında belirtilen hükümler doğrultusunda bütçe ödeneklerini tam, doğru ve ayrıntılı bir şekilde tespit edecekler ve tekliflerini buna göre yapacaklardır. Aksi halde birimlerin bütçede bulunmayan ödenek istekleri karşılanmayacağı gibi sorumluluk harcama yetkililerine ait olacaktır.

Ayrıca yıllara sari yapılan ihalelerde 2023 yılına isabet eden miktarda ödenek öngörülecektir. 

Yine 4734 sayılı Kanunun 21 ve 22 Maddelerinde belirtilen parasal limitler dahilinde yapacakları harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10' nu aşamayacakları vurgulanmıştır. Bu nedenle, Tüm birimler, 2023 yılı Bütçesine konulacak olan mal, hizmet ve yapım işleriyle ilgili ödeneklerin Kanunda belirtilen % 10 oranının aşılmaması için acil alımların haricinde mümkün olduğu kadar işlerin bölünmeden ihale edilmesine dikkat edeceklerdir.

Tüm birimler, yukarıda belirtilen esaslar dahilinde ve ilgili mevzuat gereği hazırlayacakları 2023-2025 yılı bütçe tekliflerini 2022 Temmuz ayının sonuna kadar Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçe Müdürlüğüne vereceklerdir. 

2023-2025 yılları bütçe hazırlık çalışmalarına katılacak tüm personele, yoğun emek ve mesai isteyen bir süreç başlayacaktır. Hepimize bu yoğun yaz sürecinde kolaylıklar diliyorum.

Önceki ve Sonraki Yazılar