Aysel ÇÖLTÜ

Aysel ÇÖLTÜ

BÜTÇE ÇAĞRISININ ÖNEMİ

A+A-

YENİ BİR BÜTÇE DÖNEMİNİN BAŞINDA UNUTULMAMASI GEREKENLER: BÜTÇE ÇAĞRISININ ÖNEMİ

Gerek merkezi yönetim kapsamında ki kurumlarda gerekse mahalli idarelerde haziran ayı ile birlikte Bütçe Hazırlama takvimi başlamaktadır. Bütçe gelirlerinin nereden ve kimlerden alınacağını gösteren, aynı zamanda kaynakların nerelere hangi önceliklerle kullanılacağını yani kaynak ve kullanım planlamasını gösteren en önemli maliye politika araçlarından bir tanesidir. 

Bütçe Hazırlama Takvimi
Özellikle mahalli idarelerde ki bütçe sürecine bakmak gerekirse, bu sürecin takvimini şu şekilde özetleyebiliriz;
100mmm.png

Bütçe Çağrısı
Bütçe hazırlama süreci, bütçe çağrısı ile başlamaktadır. Üst yönetici tarafından onaylanan bütçe çağrıları bütçe sürecinin ilk adımıdır ve bütçe çağrısı bütçeleme süreçlerinin yönetimini belirlemektedir.
İyi bir bütçe çağrısında, üst yönetim öncelikleri, performans programı ve dolaysıyla stratejik plan ile uyum, ödenek tavanları, birim bazlı ve ekod bazlı ödenek isteme tavan ve kuralları, tarifeye bağlı ödemelerde bütçe ödenek hesaplamaları, tasarruf tedbirleri ve bu tedbirler kapsamında ödenek talebinde dikkat edilecek hususlar, birim bazlı ödenek tavanını aşan bütçe taleplerinde taleplerin gerekçesi ve alınacak önlemler mutlak suretle bulunmalıdır.
Harcama birimleri bütçe teklifleriyle entegrasyonu sağlanmış birim performans programlarını da Mali Hizmetler Birimlerine bütçe uygulama sürecinde sunmaları gerektiği için, bütçe çağrısında üst yönetici stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerden önceliklendirdiklerini başta harcama yetkilileri olmak üzere tüm kurum çalışanlarına bütçe çağrıları ile duyurmalıdır. Bu yönüyle bütçe çağrısı, kurumun önümüzdeki dönemde nasıl ve ne önceliklerle yönetileceğinin iç ve dış paydaşlara duyurumunun yapıldığı en önemli dokümandır.          

Sonuç
Uygulamada halihazırda geleneksel birkaç satırlık doküman olarak hazırlanan bütçe çağrıları anlattığımız işlevlerini yerine getirmekten çok uzaktır. En önemli maliye politikası araçlarından olan bütçenin ilk aşamasının işlevsel hale getirilmesi bugün mali sürdürülebilirliğini yitirmiş kamu yönetimi için en önemli çözüm aracıdır. Bu kapsamda; yaptığımız bir bütçe çağrısı metnini dileyen okuyucularımıza paylaşmayı görev adlederim. Bu vesile ile 2022 Bütçe Hazırlık Sürecinin başarıyla geçmesini temenni ederim.
 

Önceki ve Sonraki Yazılar