Aysel ÇÖLTÜ

Aysel ÇÖLTÜ

BELEDİYELER STRATEJİK PLANLARINI 2022 YILI İÇİN GÜNCELLEMELİ

A+A-

Genel Olarak Stratejik Plan    

5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda stratejik planlamaya ilişkin ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. 5393 sayılı Kanunun 41. Maddesine göre nüfusu 50.000’in üzerinde olan belediyelerin belediye başkanları, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunmak zorundadır. Nüfusu 50.000’in altında yer alan belediyelerinde stratejik plan hazırlamalarında çok büyük faydalar vardır. 

Ayrıca, birlikler dışındaki tüm mahalli idare kanunlarında, meclislerin görev ve yetkileri arasında, Stratejik plânların görüşülüp kabul edilmesi; encümenin görev ve yetkileri arasında Stratejik plânların incelenerek meclisin görüşüne bildirilmesi; idarenin kurumsal stratejilerinin oluşturulması; üst yöneticilerin idarelerini stratejik plâna ve kurumsal stratejilere uygun olarak yönetmesi; bütçelerin stratejik plana uygun olarak hazırlanması ve faaliyet raporlarında plan ve program uyarınca yürütülen faaliyetlerin gösterilmesi yer almaktadır. 

Stratejik Planların Güncellenmesi İmkânı
Güncelleme; misyon, vizyon ve amaçlar değiştirilmeden stratejik plan döneminin kalan yılları için hedef kartlarında yapılan değişikliklerdir. 
Stratejik planın güncellenmesi kararı bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili idarelerinde ilgili bakanın; diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticinin onayı alınarak Başkanlığın uygun görüşüne sunulur. 
Daha önce güncellemeye konu olan performans göstergesi değerlerinde ikinci bir güncelleme yapılamaz. 
İlave kaynak temininin mümkün olmadığı durumlarda yapılacak değişikliklerin uygulanmakta olan stratejik planın toplam kaynak gereksinimini değiştirmeyecek nitelikte olması gerekir. 
Mahallî idareler tarafından alınan güncelleme kararı, gerekçesi ve güncellenecek hususlarla birlikte ilgili meclislerinin onayına sunulur. 
Mahallî idareler tarafından güncellenen stratejik plan, ilgili meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. 
Güncellenen stratejik plan, kamu idarelerine sunulur ve kamu idaresinin internet sitesinde yayımlanır.
Güncellenen stratejik plan, takip eden yılın Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe konulur.
  
Stratejik Planın Güncellenmesinde Dikkate Alınması Gereken Temel Unsurlar
Stratejik planlar revize edilirken (Tıpkı plan hazırlığında olduğu gibi) uyulacak temel prensipler;
- Plan revizyonunda, kısaca paydaş olarak nitelendirilebilecek; kamu idaresinin hizmetlerinden yararlananların, kamu idaresi çalışanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer tarafların katılımları sağlanmalı ve katkıları alınmalıdır.
- Plan tüm birimlerin katılım ve katkılarıyla yürütülmelidir. Bu bağlamda mali hizmetler biriminin görevi koordinatörlüktür. 
- Stratejik plan revizyonunun doğrudan kamu idarelerince ve idarelerin kendi çalışanları tarafından yapılması gereklidir.
- Stratejik planlama konusunda danışmanlık hizmeti alınması mümkündür. Danışmanlık ihtiyacı var ise bu ancak yöntem ve süreç danışmanlığı ile eğitim hizmetleri konularıyla sınırlı olacaktır.
- İlgili tüm kamu idareleri birbirleri ile uyum, işbirliği ve eşgüdüm içinde; hesap verme sorumluluğunun gereklerini dikkate alarak çalışmalıdır.
Yukarıdaki ilkeler incelendiğinde stratejik planların kamu idaresi tarafından sahiplenilmesi suretiyle revizyonunun amaçlandığı anlaşılmaktadır. 
 

Önceki ve Sonraki Yazılar